Vår Personuppgiftspolicy

Vangby AS/Vangby Sweden AB vill med denna policy på ett tydligt och överskådligt sätt beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vangby håller för närvarande på att anpassa relevanta processer och system till de nya EU-reglerna för hantering av personuppgifter (GDPR).

När du vid förfrågningar, beställningar och liknande lämnar dina personuppgifter till Vangby, ger du samtidig ditt samtycke till att dina personuppgifter får hanteras av Vangby – däribland lagring av uppgifterna i våra interna CRM- och ekonomisystem.

Dina uppgifter används ENDAST till samarbete samt, i den utsträckning du har gett ditt tillstånd, i marknadsföringssyfte. Du får endast meddelanden från Vangby AS/Vangby Sweden AB!
Samtycket ger inte tillstånd för tredje parter att använda dina personuppgifter för utskick eller andra marknadsföringsåtgärder.
Vi lämnar endast vidare för- och efternamn på attentionpersonen i samband med leveranser och delar i övrigt inte personuppgifter med företag eller personer utanför Vangby utan ditt uttryckliga samtycke, vilket gäller e-postadresser, telefonnummer m.m.

Du har alltid rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Och du kan alltid be oss att rätta eller radera dina uppgifter om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta. I sådana fall ska du vända dig till privacy@vangby.se. Det är också till henne du ska vända dig om du vill utnyttja din rätt att få ut dina personuppgifter (dataportabilitet).

Hur samlar Vangby in personuppgifter?

Vangby samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • I säljsituationer där en av Vangbys tjänster beställs och/eller begärs för någon slags samarbetsavtal.
 • När du efterfrågar en av Vangbys tjänster.
 • Från personer som handlar på dina vägnar och/eller anger dig som kontaktperson.

Insamling av personuppgifter och hanteringen av dessa sker alltid enligt lagen.

Vilka uppgifter samlar Vangby in?

Vangby samlar bland annat in följande personuppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra allmänna personuppgifter.
 • Uppgifter om ditt företag och relevanta kontaktpersoner, däribland demografisk information, inköpshistorik m.m.
 • Webbläsaruppgifter.

Du kan, enligt eget önskemål, välja att lämna personuppgifter utöver de allmänna personuppgifterna till Vangby, om du anser att de kan ha betydelse antingen av säkerhetsskäl och/eller för att ge Vangby möjlighet att skräddarsy servicetjänsten speciellt för dig.

Om du väljer att göra detta, betraktar Vangby det samtidigt som ett samtycke till att kunna registrera och spara dessa känsliga uppgifter i våra CRM-system.

Vad är syftet med insamlingen?

Vangby samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för berörda tjänster, samarbete osv.

Vangbys syfte med insamling av personuppgifter kan vara ett eller flera av följande:

 • Hantering av dina förfrågningar och köp av Vangbys tjänster.
 • Kontakt med dig under och/eller efter förfrågan/köp.
 • Uppfyllande av din förfrågan om tjänster.
 • Anpassning av Vangbys kommunikation och marknadsföring till dig.
 • Administration av din relation till Vangby.
 • Uppfyllande av lagkrav.

Det juridiska underlaget för hanteringen

Nedan redogör vi för det juridiska underlag som utgör basen för Vangbys hantering av dina personuppgifter.

Vangby kan exempelvis hantera dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullfölja ett kontrakt där du är ena parten. Det kan vara i samband med ett köp, köpe- och/eller hyresavtal m.m.

På samma sätt kan Vangby hantera dina personuppgifter för att kunna genomföra vissa åtgärder och/eller förberedelser för din begäran inför ett ingående av kontrakt.

Hanteringen kan även ske för att Vangby ska kunna arbeta med ett berättigat intresse, såvida inte ditt intresse går före detta.
Av berättigade intressen som Vangby arbetar med kan bland annat nämnas statistik, intressebaserad marknadsföring och analys av allmänt användarbeteende där syftet bland annat är att förbättra kvaliteten på Vangbys tjänster och produkter.

I en del fall får Vangby personuppgifter från tredje part, till exempel i samband med ingående av avtal där en medarbetare anger någon annan som kontaktperson.
I sådana fall är ansvarig för vidarebefordran av uppgifterna skyldig att informera de inblandade om Vangbys villkor samt gällande personuppgiftspolicy.
Hos Vangby säkras du dock alltid god datahanteringspolicy med stor transparens!

Dina rättigheter

Enligt personuppgiftsförordningen har du en rad rättigheter.

Rättigheterna är följande:

 • Du har alltid rätt att få insyn i vilka personuppgifter Vangby har registrerat om dig.
 • Du har rätt att få rättat och uppdaterat de personuppgifter som Vangby har registrerat om dig.
 • Du har rätt att få raderat de personuppgifter som Vangby har registrerat om dig. Om du önskar att få raderat dina personuppgifter, raderar Vangby alla uppgifter som Vangby inte enligt lagstiftningen måste spara.
 • Om hanteringen av personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig, har du rätt att återkalla detta samtycke. Därefter upphör hanteringen, såvida Vangby inte enligt lag är skyldig att hantera personuppgifterna.

Du kan på skriftlig begäran till Vangby antingen få en utskrift av dina personuppgifter, få uppdaterat dina personuppgifter, göra invändningar eller begära att få raderat dina personuppgifter.

Du ska underteckna begäran och den ska innehålla ditt namn, telefonnummer, din e-postadress samt eventuell befattning i det företag du inlett avtal för och/eller förfrågan/köp för av Vangbys tjänster.

Du kan även kontakta Vangby om du anser att dina personuppgifter hanteras i strid med lagstiftningen eller andra rättsliga åtaganden.

Begäran skickas till: privacy@vangby.se

Vangby tar hand om och behandlar din begäran inom en månad efter mottagandet.

Vid begäran om rättelser och/eller radering av dina personuppgifter, undersöker Vangby om villkoren är uppfyllda och genomför i så fall ändringar eller radering så fort det är möjligt.

Vangby kan avslå begäran som antingen är orimligt repetitiv, kräver oproportionerligt tekniskt ingripande (t.ex. utveckling av nytt system eller väsentlig ändring av befintlig praxis), påverkar skyddet av andras personuppgifter eller i situationer där den önskade åtgärden kan anses vara ytterst komplicerad (t.ex. en begäran om uppgifter som endast finns som säkerhetskopior).

Lagringssäkerheten och delning av dina personuppgifter

Vangby skyddar dina personuppgifter och har infört interna regler om informationssäkerhet och hantering av personuppgifter som innehåller anvisningar och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot otillåtet offentliggörande samt mot obehörigas åtkomst till eller kunskap om dem.
Personuppgifter förvaras i våra interna CRM- och ekonomisystem som är säkrade genom personliga inloggningar och kontroll. Åtkomsten till ekonomisystemet är dessutom begränsad till utvalda medarbetare.

För att undvika dataförlust tar vi på Vangby löpande backup av våra datauppsättningar.

Vid säkerhetsöverträdelse som resulterar att du löper hög risk för diskriminering, ID-stöld, ekonomisk förlust, förlust av anseende eller annan väsentlig olägenhet, kommer Vangby att underrätta dig om säkerhetsöverträdelsen så snabbt som möjligt.

Vangbys säkerhetsprocedurer revideras löpande baserat på den senaste tekniska utvecklingen.

Vangby lämnar endast vidare för- och efternamn för attentionperson vid leveranser.
Vangby använder sig av externa leverantörer av it-tjänster, it-system osv., men de gör endast underhåll och hanterar och/eller behandlar inte direkt personuppgifter.

Vangby delar och lämnar vidare dina personuppgifter internt i företaget. Syftet med delningen är att kunna ge dig den mest optimala servicen.
Vangby delar i övrigt inte personuppgifterna med företag eller personer utanför Vangby utan ditt uttryckliga samtycke. Det gäller e-postadresser, telefonnummer m.m.
Vangby kan dock i vissa fall bli skyldiga att lämna vidare personuppgifter enligt lagstiftning eller efter beslut från offentlig myndighet.

Vangby raderar dina personuppgifter när lagstiftningen inte längre kräver att Vangby ska spara dina uppgifter eller när det inte längre finns något syfte med hanteringen.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål på Vangbys hantering av personuppgifter kan du skriftligen kontakta: privacy@vangby.se

Om detta inte leder till ett uppklarande, kan ett eventuellt klagomål därefter ställas till Datatilsynet.

Aktuell kontaktadress finns på www.datatilsynet.dk.

Du kan se datumet för den senaste revideringen av policyn nedan.

Maj 2018.