Personuppgiftspolicy

Med denna policy vill Vangby AS/Vangby Sweden AB på ett tydligt och begripligt sätt beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi har anpassat relevanta processer och system i enlighet med gällande EU-regler för behandling av personuppgifter (GDPR).

När du lämnar dina personuppgifter till Vangby för förfrågningar, beställningar etc. ger du även ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas av Vangby – inklusive lagring av information i vårt interna CRM- och ekonomisystem.

Din information kommer ENDAST att användas för samarbete och i den utsträckning du har gett tillstånd för marknadsföringsändamål. Du får bara förfrågningar från Vangby!
Samtycket ger inte tillstånd för tredje parts företag att använda dina personuppgifter för sändningar eller andra marknadsföringsåtgärder.
Vi förmedlar endast för- och efternamn på uppmärksamhetspersonen i samband med leveranser. I övrigt delar vi inte personuppgifterna med företag eller personer utanför Vangby utan ditt uttryckliga medgivande.

Du har alltid rätt att få insyn i vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Och du kan alltid be oss korrigera eller radera din information om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant. I så fall bör du kontakta privacy@vangby.dk. Det är också dit du ska vända dig om du vill utnyttja din rätt att få dina uppgifter utlämnade till dig (dataportabilitet).

Mer information finns nedan.

Hur samlar Vangby in personuppgifter?

Vangby samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • I försäljningssituationer där någon av Vangbys tjänster beställs och/eller någon form av samarbetsavtal efterfrågas.
 • När du frågar om någon av Vangbys tjänster.
 • Från personer som agerar för din räkning och/eller anger dig som kontaktperson.

Insamlingen av personuppgifter och behandlingen av dessa kommer alltid att ske i enlighet med lagen.


Vilken information samlar Vangby in?
Vangby samlar bland annat in följande personuppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra allmänna personuppgifter.
 • Information om ditt företag och relevanta kontaktpersoner – inklusive demografisk information, köphistorik etc.
 • Webbläsarinformation.

Du kan på egen begäran välja att förse Vangby med personuppgifter utöver de allmänna personuppgifter som du bedömer kan vara viktiga antingen av säkerhetsskäl och/eller för att ge Vangby möjlighet att skräddarsy tjänsten speciellt för dig.

Om du väljer att göra detta ser Vangby det samtidigt som samtycke att kunna registrera och spara denna känsliga information i vårt CRM-system.

Vad är syftet med samlingen?
Vangby samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för de aktuella tjänsterna, samarbete m.m.

Vangbys syfte med att samla in personuppgifter kan vara ett eller flera av följande:

 • Behandling av dina förfrågningar och köp av Vangbys tjänster.
 • Kontakta dig under och/eller efter förfrågan/köp.
 • Uppfyllelse av din begäran om tjänster.
 • Anpassning av Vangbys kommunikation och marknadsföring till dig.
 • Administration av din relation med Vangby.
 • Överensstämmelse med lagkrav.


Den rättsliga grunden för behandlingen

De rättsliga grunderna som Vangby baserar behandlingen av dina personuppgifter på förklaras nedan.

Vangby kan till exempel behandla dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är part i. Det kan till exempel vara i samband med köp, handel och/eller hyresavtal m.m.

Likaså kan Vangby behandla dina personuppgifter för att utföra vissa åtgärder och/eller förberedelser på din begäran innan ett avtal ingås.

Behandlingen kan även ske för att Vangby ska kunna driva ett berättigat intresse, om inte ditt intresse går före detta. Berättigade intressen som drivs av Vangby är bland annat statistik, intressebaserad marknadsföring och analys av allmänt användarbeteende i syfte att bland annat förbättra kvaliteten på Vangbys tjänster och produkter.

I vissa fall kommer Vangby att få personuppgifter från tredje part – till exempel i samband med att ett avtal ingås där en anställd anger en annan som kontaktperson.
I dessa fall krävs att den som är ansvarig för att vidarebefordra informationen informerar de inblandade om Vangbys villkor samt denna personuppgiftspolicy.
Du kommer dock alltid att vara säker på en bra databehandlingspolicy med stor transparens hos Vangby!

Dina rättigheter:
Enligt personuppgiftsförordningen har du en rad rättigheter.

Rättigheterna är följande:

Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter Vangby behandlar om dig.

 • Du har rätt att få de personuppgifter som Vangby har registrerat om dig rättade och uppdaterade.
 • Du har rätt att få de personuppgifter som Vangby har registrerat om dig raderade.
 • Om du önskar få dina personuppgifter raderade kommer Vangby att radera all information som Vangby enligt lag inte är skyldig att lagra.
 • Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att återkalla samtycket, vilket innebär att behandlingen då upphör, om inte Vangby enligt lag är skyldig att behandla personuppgifterna.
 • På begäran till Vangby kan du antingen få en utskrift av dina personuppgifter, få dina personuppgifter uppdaterade, invända eller begära att dina personuppgifter raderas.
 • Begäran ska vara undertecknad av dig och innehålla ditt namn, telefonnummer, e-postadress och eventuell befattning på företaget du ingått i samband med avtalet och/eller förfrågan/köp av Vangbys tjänster.


Du kan också kontakta Vangby om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga skyldigheter.

Begäran skickas till: privacy@vangby.dk

Vangby tar hand om och behandlar din förfrågan inom 1 månad från mottagandet.

Vid önskemål om rättelse och/eller radering av dina personuppgifter undersöker Vangby om villkoren är uppfyllda och genomför i så fall ändringar eller radering så snart som möjligt.

Vangby kan avslå förfrågningar som antingen är orimligt upprepade, kräver oproportionerligt tekniskt ingripande (till exempel för att utveckla ett nytt system eller väsentligt ändra en befintlig praxis), påverkar skyddet av andras personuppgifter eller i situationer där den begärda åtgärden måste övervägas att vara extremt komplicerat (till exempel förfrågningar om information som bara finns som backup).

Säkerhet för lagring och delning av dina personuppgifter
Vangby skyddar dina personuppgifter och har antagit interna regler om informationssäkerhet och behandling av personuppgifter. Dessa innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot obehörigt röjande och mot att obehöriga får tillgång till eller vetskap om dem.

 • Personuppgifter lagras i vårt interna CRM- och ekonomisystem som säkras genom personliga inloggningar och tillsyn. Det ekonomiska systemet har också begränsad tillgång för utvalda medarbetare.
 • För att undvika dataförlust säkerhetskopierar Vangby kontinuerligt våra datamängder.
 • I händelse av ett säkerhetsbrott som leder till en hög risk för dig för diskriminering, ID-stöld, ekonomisk förlust eller annan betydande nackdel kommer Vangby att meddela dig om säkerhetsöverträdelsen så snart som möjligt
 • Vangbys säkerhetsrutiner kommer kontinuerligt att revideras utifrån den senaste tekniska utvecklingen.
 • Vangby vidarebefordrar endast för- och efternamn i samband med uppmärksamhetspersonen för leveranser.
 • Vangbys använder externa leverantörer av IT-tjänster, IT-system mm, men dessa kommer endast att utföra underhåll och kommer inte direkt att hantera och/eller behandla personuppgifter.


Vangby delar och vidarebefordrar även dina personuppgifter internt inom företaget. Syftet med att dela är att kunna ge dig den mest optimala servicen. Vangby delar inte i övrigt personuppgifterna med företag eller personer utanför Vangby utan ditt uttryckliga medgivande.
Vangby kan dock i vissa fall även bli skyldig att vidarebefordra personuppgifter enligt lagstiftning eller efter beslut av myndighet.

Vangby raderar dina personuppgifter när Vangby inte längre enligt lag är skyldig att lagra informationen, eller när det inte längre finns ett syfte med behandlingen.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål om Vangbys behandling av personuppgifter kan du kontakta: privacy@vangby.dk

Om detta inte leder till ett förtydligande kan ett eventuellt klagomål sedan riktas till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten)

Den aktuella kontaktadressen finns på: Integritetsskyddsmyndigheten | IMY


Du kan se datumet för den senaste revideringen av policyn nedan.

Januari, 2024

Book et møde

Udfyld kontaktformularen og få en uforpligtende snak om hvordan vi kan optimere din pakkeproces.

Send en forespørgsel
Kontakt vores salgsteam
Picture of Mark Rosenkjær
Mark Rosenkjær
Picture of Thomas Andersen
Thomas Andersen
Boka ett möte

Fyll i kontaktformuläret och få ett kostnadsfritt samtal om hur vi kan optimera din packningsprocess.

Skicka en förfrågan
Kontakta vårt säljteam
Picture of Fredrik Martinsson
Fredrik Martinsson
Picture of Lars Cassiano
Lars Cassiano